Mời Bạn Điền Thông Tin Ứng Tuyển

Cửa hàng trưởng QUANG TRUNG

bạn có thế tóm tắt sơ bộ kinh nghiệm làm việc về trị trí + năm công tác... hoặc giới thiệu ngắn gọn về bạn